Maximus Asgard

Darmowy miesiąc Internetu dla Klientów Maximus Fitness Club oraz ścianki wspinaczkowej Asgard

Posiadasz kartę na siłownię MAXIMUS ?

Uprawiasz wspinaczkę na ściance ASGARD ?

Powiedz nam o tym a pierwszy miesiąc Internetu w Mega-Net będzie Cię kosztował całe 0zł!

Czekamy na Ciebie +48 509 145 323 lub promocje@meganet.opole.pl

 


Regulamin


§1
ORGANIZATOR PROMOCJI

 1. Organizatorem promocji „Darmowy miesiąc Internetu dla Klientów Maximus Fitness Club oraz ścianki wspinaczkowej Asgard” zwanej dalej „promocją” jest Mega Net sp. z o. o. z siedzibą w Opolu ul. Kaszubska 1, zwany dalej Operatorem.
§2
CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

 1. Promocja trwa od dnia 1 lutego 2013 r. do odwołania za pośrednictwem serwisu www.meganet.opole.pl
§3
ZASADY PROMOCJI

 1. Każdemu Uczestnikowi promocji, zwanemu dalej Abonentem, który spełnia wymagania określone w §4 niniejszego Regulaminu, przysługuje prawo do 1 miesiąca bezpłatnego korzystania z dostępu do sieci Internet.
 2. Uczestnik promocji zobowiązany jest do wysłania drogą elektroniczną informacji Operatorowi świadczących o fakcie bycia Klientem Fitness Club’u Maximus w Opolu bądź ścianki wspinaczkowej Asgard w Winowie. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych przez Abonenta informacji.
 3. Koszt wykonania zamówienia indywidualnego w niniejszej promocji wynosi 0 zł
 4. Zakres czasowy wykonania zobowiązania Operatora względem Abonenta wynosi 1 miesiąc kalendarzowy od daty wpłynięcia zgłoszenia.
§4
UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem promocji, zwanym dalej “Uczestnikiem”, może być:
  • Osoba będąca Klientem Fitness Club Maximus lub ścianki wspinaczkowej Asgard, która „polubi” stronę Operatora w serwisie społecznościowym Facebook znajdującym się na stronie: https://www.facebook.com/MegaNetOpole
 2. Zgłoszenie może zostać wysłane za pomocą formularza kontaktu lub na e-mail Operatora: promocje@meganet.opole.pl
 3. Uczestnik promocji zobowiązany jest do wybrania formy kontaktu z nim przez podanie danych adresowych lub e-maila kontaktowego podczas realizacji zamówienia.
§5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w następujący sposób:
  • w formie pisemnej – listem elektronicznym wysłanym na adres: promocje@meganet.opole.pl z tematem e-mail’a: „Reklamacja promocji”
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika promocji oraz powód reklamacji.
 3. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 30 dni od daty otrzymania przez uczestnika przedmiotu promocji.
 4. Reklamacje złożone do dnia określonego w § 5 ust. 3 będą rozpatrywane przez Operatora nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Uczestnik promocji, który złoży reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 2 dni od daty otrzymania reklamacji listem elektronicznym adres e-mail.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883).
  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Operator.
 2. Promocja nie łączy sie z innymi promocjami Organizatora.
 3. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach serwisu www.meganet.opole.pl.
 4. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.meganet.opole.pl.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
 6. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.meganet.opole.pl